• kontaktne udaje
  • otvaracie hodiny
  • Justice

Úradná Tabuľa -Dražby

Číslo
Dátum konania dražby
Čas
Predmet dražby
Podrobnosti
376EX 656/19 – 118
13.04.2021
09.30 hod.
Nehnuteľnosti zapísané na Liste vlastníctva č. 3385
VIAC

Vzory na stiahnutie

Žiadosť povinného o postupné splatenie vymáhaného nároku ...(13 kB)
Návrh na vykonanie exekúcie ...(18 kB)exekutor piry

NAPÍŠTE NÁM

ciara
justice

Exekútorský úrad

ciara

Postavenie a činnosť súdneho exekútora upravuje zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov.

V zmysle predmetného zákona je súdny exekútor štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie exekučnej činnosti, teda núteného výkonu exekučných titulov (súdnych a iných rozhodnutí).

Exekútor vykonáva exekučnú činnosť nestranne a nezávisle. Pri výkone svojej činnosti je viazaný len Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami podľa čl. 7 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky, zákonmi, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na ich vykonanie a rozhodnutím súdu vydanom v exekučnom konaní.

Súdny exekútor riadi činnosť exekútorského úradu, ktorý v jeho mene plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením exekučnej činnosti.

Poverený exekútor postupuje podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, pri výkone svojej činnosti postupuje v súlade so zásadami nezávislosti, nestrannosti, spravodlivosti, ale najmä zákonnosti, hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti exekučného konania.

V súvislosti s výkonom exekučnej činnosti má exekútor postavenie verejného činiteľa, pričom výkon exekučnej činnosti je výkonom verejnej moci.

Súdny exekútor JUDr. Martin Píry bol vymenovaný za súdneho exekútora Rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky s účinnosťou od 28. februára 2012.

Exekúciu vykonáva ten exekútor, ktorého v návrhu na vykonanie exekúcie označí oprávnený a ktorého vykonaním exekúcie poverí súd.

Oprávnený môže podať návrh na vykonanie exekúcie podľa Exekučného poriadku, ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie.

Exekučné konanie sa začína na návrh, pričom samotné exekučné konanie sa začína dňom, v ktorom bol súdnemu exekútorovi doručený návrh na vykonanie exekúcie.

Doručenie návrhu na vykonanie exekúcie konkrétnemu súdnemu exekútorovi je vyjadrením dispozičnej zásady oprávaného, v zmysle ktorej oprávnený nie je viazaný miestnou príslušnosťou ako napr. v konaní pred súdom, ale podľa svojho uváženia si môže zvoliť ktoréhokoľvek exekútora so sídlom na území Slovenskej republiky.

Z návrhu na vykonanie exekúcie musí byť zjavné:
- ktorému exekútorovi je určený,
- kto ho robí,
- ktorej veci sa týka,
- čo sleduje,
- musí byť podpísaný a datovaný.

Okrem uvedeného musí návrh na vykonanie exekúcie obsahovať:
- meno, priezvisko účastníkov,
- bydlisko účastníkov, prípadne bydlisko zástupcov,
- údaj o štátnom občianstve, ak je účastníkom fyzická osoba,

- názov alebo obchodné meno,
- sídlo a identifikačné číslo, pokiaľ je pridelené, ak je účastníkom právnická osoba, a
- presné označenie exekučného titulu, vymedzenie vymáhaného nároku, prípadne označenie dôkazov, ktorých sa oprávnený dovoláva.

K návrhu na vykonanie exekúcie oprávnený pripojí rovnopis rozhodnutia opatrený potvrdením o jeho vykonateľnosti (exekučný titul). Potvrdenie o vykonateľnosti sa nevyznačuje na notárskej zápisnici.

K návrhu na vykonanie exekúcie na podklade cudzieho rozhodnutia oprávnený pripojí aj listiny uvedené v osobitnom predpise.

Exekučným titulom sa v zmysle ustanovení exekučného poriadku rozumie vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok. Podľa Exekučného poriadku možno exekúciu vykonať aj na podklade:
a) rozhodnutí orgánov Európskej únie,
b) rozhodnutí osvedčených ako európsky exekučný titul,
c) notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila,
d) vykonateľných rozhodnutí rozhodcovských súdov a rozhodcovských komisií a zmierov nimi schválených,
e) osvedčení o dedičstve, vykonateľných rozhodnutí bývalých štátnych notárstiev a dohôd nimi schválených,
f) vykonateľných rozhodnutí orgánov verejnej správy a územnej samosprávy vrátane blokov na pokutu nezaplatenú na mieste,
g) platobných výmerov, výkazov nedoplatkov vo veciach daní a poplatkov, ako aj zmierov schválených týmito orgánmi,
h) vykonateľných rozhodnutí a výkazov nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia, a vo veciach verejného zdravotného poistenia,
i) iných vykonateľných rozhodnutí a schválených zmierov, ktorých výkon pripúšťa zákon,
j) dokladov vydaných podľa právneho predpisu platného v inom členskom štáte Európskej únie, ak ide o vymáhanie pohľadávky podľa osobitného predpisu.

Exekúciu môže exekútor vykonávať až udelením poverenia na jej vykonanie. Exekútor poverený vykonaním exekúcie sa postará o jej vykonanie. Exekúcie možno vykonať len spôsobmi uvedenými v Exekučného poriadku.
Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá povinnosť zaplatiť peňažnú sumu, exekúciu možno vykonať nasledovnými spôsobmi:
a) zrážkami zo mzdy a z iných príjmov,
b) prikázaním pohľadávky,
c) predajom hnuteľných vecí,
d) predajom cenných papierov,
e) predajom nehnuteľnosti,
f) predajom podniku,
g) príkazom na zadržanie vodičského preukazu.
Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá iná povinnosť než zaplatenie peňažnej sumy, spôsob vykonania exekúcie sa spravuje povahou uloženej povinnosti. Možno ju vykonať:
a) vyprataním,
b) odobratím alebo zničením veci na náklady povinného,
c) rozdelením spoločnej veci,
d) uskutočnením prác a výkonov.

Súdny exekútor pri vykonávaní exekúcie vykonáva majetkové preverovanie povinného za účelom rýchleho a efektívneho vymoženia a uspokojenia nároku oprávneného, pričom spôsob vykonania exekúcie určí exekútor s tým, aby priebeh exekučného konanie čo najmenej zasahoval do práv povinného.

Exekútor môže s písomným súhlasom oprávneného uzavrieť písomnú dohodu s povinným o postupnom splatení vymáhanej pohľadávky. Počas plnenia písomnej dohody o postupnom splácaní vymáhanej pohľadávky exekútor v exekúcii iným spôsobom nepokračuje.


KONTAKTUJTE NÁS

ciara

Telefónne číslo: 041/ 516 6362
Mobil: 0917 521 056
Mobil: 0918 800 943
Máte otázky ? Napíšte nám cez konktatný formulár a mi Vás budeme kontaktovať na mail.